Perfil del Contractant

El Perfil del contratante de los órganos de contratación del Ayunto de Benetússer es de la Plataforma de contratación del Estado

 

 

ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO CULTURAL EL MOLI Y EPA, Y REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL

 

 

ACCESIBILITAT EN EL CENTRO CULTURAL EL MOLI I EPA, I REPARACIÓ CASA CONSISTORIAL

Plec de Prescripcions Tècnics

Plec de Clàusules Administratives Particulars

 

REURBANITZACIÓ PLACES AJARDINADES L'HORTA I LEPANTO

Plec de Prescripcions Tècnics

Plec de Clàusules Administratives Particulars

 

REURBANITZACIÓ DELS CARRERS MAESTRO SERRANO, LA MURTA, ISABEL LA CATÓLICA, ALMIRANTE CISCAR, SANT ROC, LEPANTO, DOCTOR PERPINYÀ, JOSÉ PERIS, NTRA. SRA. DEL SOCORRO, LOPE DE VEGA I CONSTITUCIÓ

Plec de Prescripcions Tècnics

Plec de Clàusules Administratives Particulars

 

19ª ESCOLA D'ESTIU 2015

Adjudicació (15/06/2015)

 

PLA D'INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS (PIPJ)

Adjudicació (27/05/2015)

 

PLA D'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ (PAMU)

1 Adjudicació (27/05/2015)

2 Adjudicació (27/05/2015)

 

SUBMINISTRAMENT D'ARTICLES D'IL.LUMINACÌÓ DE TECNOLOGIA LED

Adjudicació (8/05/2015)

 

CONTRACTE DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL BAR  DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Aprovació de l'expedient i obertura del procediment (16/04/2015)

Plec de Clàusulas Administratives Particulars (16/04/2015)

Plec de Prescripcions Tècniques (16/04/2015)

Invitació (16/04/2015)

Adjudicaciò (22/05/2015)

 

CONTRACTE DE SERVEI DE COL.LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA I INSPECCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER

Pliegos (17/12/2014)

Anuncio (17/12/2014)

Rectificació anunci licitació BOP nº 4 de 8 de gener de 2015. Obertura nou termini de licitació. (12/01/2015)

Anunci desconvocatòria mesa de contractació de data 2 de febrer de 2015 (30/01/2015)

Decret requeriment documentació (12/03/2015)

Adjudicació (14/04/2015)

  

MONITOR D'ACTIVITATS ESPORTIVES 2015

Pliego de claúsulas administrativas particulares (15/12/2014)

Pliego prescripciones técnicas (15/12/2014)

Invitación contratación del servicio monitores de actividades deportivas (15/12/2014)

Adjudicació (08/01/2015)

 

 

PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE LES PARADES DEL MERCAT AMBULANT

Anunci (13/11/14)

Anexe I - Declaració responsable renovació (13/11/14)

Anexe II - Declaració responsable autorització (13/11/14)

 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN BAIXA TENSIÓ I ALTA TENSIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER

Adjudicació (24/09/14)

 

MILLORA DEL CLAVEGUERAM, ACOMETIDES E IMBORNALS EN ELS CARRERS DOCTOR PERPIÑÀ, PALLETER, DOCTOR RAMÓN Y CAJAL Y MUELLE DE LA ESTACIÓN: CONTINUACIÓ (ROMANENTS PPOS 2013)

Adjudicació (24/07/14)

 

ESCOLA D'ESTIU 2014

Plec de Cláusules Administratives Particulars (27/05/14)

Plec de Prescripcions Tècniques (27/05/14)

Acta definitiva de la Mesa de Contractació (05/06/14)

Adjudicació del contracte (19/06/14)

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL PAI SECTOR OEST

Plec de Clàusules Administratives Particulars (07/03/14)

Plec de Prescripcions Tècniques (07/03/14)

Adjudicació (07/03/14)

 

MONITORS D'ACTIVITATS ESPORTIVES 2014

Plec de Clàusules Administratives Particulars (10/12/13)

Plec de Prescripcions Técniques (10/12/13)

Adjudicació (23/01/14)

 

MILLORA DEL CLAVEGUERAM, ACOMETIDES E IMBORNALS EN ELS CARRERS DOCTOR PERPIÑÀ, PALLETER, DOCTOR RAMÓN Y CAJAL Y MUELLE DE LA ESTACIÓN (PPOS 2013)

Plec de Clàusules Administratives Particulars (30/08/13)

Projecte tècnic (30/08/13)

Proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació (25/09/13)

Adjudicació (14/10/13)

 

ESCOLA D'ESTIU 2013

Adjudicació (16/07/13)

  

EXPLOTACIÓ SERVEI BAR-CAFETERIA DEL CENTRE CULTURAL EL MOLÍ

Plec de Clàusules Administratives Particulars (11/06/2013)

Plec de Prescripcions Tècniques (11/06/2013)

Adjudicació (16/07/13)

  

ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA DE RECOLÇAMENT  A L'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I ATENCIÓ A USUARIS DE L'AJUNTAMIENT DE BENETÚSSER

Adjudicació

 

EXPLOTACIÓ SERVEI BAR-CAFETERIA DEL CENTRE MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA

Anunci (23/04/2013)     

Plec de Clàusules Administratives Particulars  (23/04/2013)

Plec de Prescripcions Tècniques (23/04/2013)

Proposta de contractació en la Mesa de Contractació

Adjudicació

Anunci formalització

 

MILLORA DEL CLAVEGUERAM, CALÇADES I VORERES EN ELS CARRERS  NOSTRA SENYORA DEL SOCORS I LOPE DE VEGA: CONTINUACIÓ (ROMANENTS PPOS 2012)

Adjudicació (11/04/2012)

 

MONITORS D'ACTIVITATS ESPORTIVES 2013

Plec de Clàusules Administratives Particulars (18/12/2012)

Plec de Prescripcions Tècniques (18/12/2012)

Acta 1 Mesa Contractació (19/12/2012)

Acta 2 Mesa Contractació (04/01/2013)

Adjudicació (04/01/2013)

 

MILLORA DEL CLAVEGUERAM, CALÇADES I VORERES EN ELS CARRERS NOSTRA SENYORA DEL SOCORS I LOPE DE VEGA (PPOS 2012)

Projecte tècnic (2/10/2012)

Acta 1 Mesa Contractació (17/10/2012)

Acta 2 Mesa Contractació (17/10/2012)

Acta 3 Mesa Contractació (17/10/2012)

Acta 4 Mesa Contractació (23/10/2012)

Adjudicació (30/10/2012)

Anunci formalització (19/01/2012)

 

ESCOLA D'ESTIU 2012

Plec de Clàusules Administratives Particulars (14/05/2012)

Plec de Prescripcions Tècniques (14/05/2012)

Acta nº1 Mesa Contractació (29/05/2012)

Acta nº2 Mesa Contractació (29/05/2012)

Adjudicació (13/06/2012)

Anunci formalització (26/06/2012)

 

MONITORS D'ACTIVITATS ESPORTIVES 2012

Plec de Clàusules Administratives Particulars (28/12/2011)

Plec prescripcions tècniques (28/12/2011)

Adjudicació (5/05/2012)

 

CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTERI. CONTINUACIÓ

Adjudicació

 

CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTERI

Projecte (16/06/2011)

Plec de Clàusules Administratives Particulars (27/06/2011)

Invitació (23/06/2011)

Acta Mesa Contractació (14/07/2011)

Adjudicació definitiva (19/07/2011)