Convocatòria ple 26-01-17

REMEDIOS NAVARRO ALAPONT, 1r Tinent d’alcalde de la Corporació Local de Benetússer, de conformitat amb el que disposa l'article 47.1 i 2, paràgraf segon del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en exercici de les facultats i obligacions que la legalitat vigent em conferix en eixa condició, he resolt en el dia de hui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar el dijous 26 de gener a les 20h al salón de plens de l´Ajuntament. Consulta l´ordre del dia ací.