Família i infància

1. - Prestacions econòmiques.

1.1. Prestacions d'Emergència Social.

Ajudes econòmiques destinades a persones o famílies, amb ingressos econòmics insuficients, destinades a mantenir l'autonomia del nucli familiar.
Aquestes ajudes, així com el barem econòmic per poder accedir-hi, es regeixen per les Ordres i Instruccions anuals que publica la Conselleria de Benestar Social.
El termini de presentació de sol · licituds comprèn des de l'1 de gener al 30 d'octubre.

1.2. - Ajudes per al pagament d'escola infantil.

S'adrecen a famílies amb baixos ingressos econòmics i circumstàncies socials, que permetin una major autonomia familiar així com potenciar la socialització del / a nen / a.
Tenen caràcter trimestral, sent el primer període de sol · licitud durant el mes de juny.

1.3. - Ajudes econòmiques per a famílies nombroses.

Són ajudes que van dirigides a aquelles famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa i que segueixin el barem econòmic de l'Ordre d'Ajudes de la Conselleria de Benestar Social.
Són ajudes amb caràcter de pagament únic i anual.
Se sol · liciten en el període que s'especifiqui durant el mes de juny.

1.4. - Renda Garantida de Ciutadania.

És una prestació econòmica vinculada a un compromís dels destinataris de promoure la seva inserció sociolaboral per a persones sense recursos. Es tramita a l'ajuntament però la concessió o denegació depèn de la Conselleria de Benestar Social.

2. - SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I INFÀNCIA

El S.E.A.F.I. és un recurs gratuït creat amb la finalitat d'atendre les famílies de Benetússer que es troben en una situació conflictiva i necessiten suport, assessorament i / o intervenció per tal de millorar-la.

Aquest servei ofereix diferents tipus d'intervenció com:
Orientació Familiar, Mediació i Teràpia Familiar

Està dirigit a totes aquelles famílies de Benetússer que necessitin suport, donant prioritat a:
-Famílies en situació de conflicte
-Famílies on es produeixi violència
-Famílies monoparentals
-Famílies amb menors en situació de risc
-Famílies amb menors en situació de guarda i / o tutela administrativa
-Famílies adoptives o d'acollida
 

El servici ho presta una psicòloga, Maria Piquer, especialista en intervenció amb famílies i menors.

S'accedeix a través dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Benetússer.

3. - CAMPAMENT MUNICIPAL D'ESTIU

Va dirigit als / les nens / es, residents al municipi, en edats compreses entre els 7 fins als 16 anys.
El seu objectiu és afavorir les alternatives d'oci i temps lliure.
Les inscripcions es fan en els serveis socials municipals, en la primera quinzena de juny.

4. - SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI

És un servei dirigit a aquelles persones o famílies amb dificultats per realitzar per si mateixos les activitats de la vida diària, i que amb aquest suport poden mantenir-se en el seu entorn social.
És prestat per dues treballadores de suport familiar.
Les sol · licituds es gestionaran a través de la Treballadora Social mitjançant cita prèvia.