Llei de dependència

LLEI DE PROMOCIÓ D'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

(Llei 39/2006 de 14 de desembre)

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, regula les condicions bàsiques de la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

L'objecte d'aquesta Llei és reconèixer un dret subjectiu: el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

A qui va dirigida aquesta Llei?

A totes les persones que es trobin en situació de dependència:

Persones grans dependents.

Discapacitats moderats, severs o grans dependents.

Infants menors de tres anys amb problemes de dependència.

Persones amb discapacitat psíquica, intel · lectual i amb malaltia mental dependents.

Què s'entén per "Dependència"?

Per dependència s'entén: "l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta oa la pèrdua d'autonomia física, mental, intel · lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel · lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seva autonomia personal ".

Graus de dependència.

La situació de dependència es classifica en tres graus i cada un d'ells en dos nivells.

Grau III. Gran dependència. Quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia física, mental, intel · lectual o sensorial, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona.

Grau II. Dependència severa. Necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent del cuidador.

Grau I. Dependència moderada. Necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia.

Calendari d'aplicació de la Llei

L'efectivitat del dret a les prestacions de dependència, es realitzarà progressiva i de manera gradual d'acord amb el següent calendari:

Any 2007: Grau III, Nivells 2 i 1

Any 2008-2009: Grau II, nivell 2

Any 2009-2010: Grau II, nivell 1

Any 2011-2012: Grau I, Nivell 2

Any 2013-2014: Grau I, Nivell 1

Forma d'accés a les prestacions previstes per la Llei de Dependència.

1. - El procediment per al reconeixement de la situació de dependència s'iniciarà a instàncies dels / les ciutadans / es que podran presentar la sol · licitud en els ajuntaments, direccions territorials i Direcció General de la Conselleria de Benestar Social.

2. - Les sol · licituds seran avaluades pels òrgans que designi la comunitat autònoma.

3. - Els serveis socials de la Comunitat Autònoma establiran un Programa Individual d'Atenció (PIA) on es detallaran els serveis i prestacions a què accedirà.

4. - El reconeixement del dret serà expedit per la Comunitat Autònoma corresponent i tindrà validesa en tot l'Estat.

Prestacions d'atenció a la dependència.

Les prestacions d'atenció a la dependència podran tenir naturalesa de serveis i de prestacions econòmiques.

Catàleg de serveis:

Servei de Teleassistència.

Servei d'Ajuda a Domicili.

Servei de centre de dia

Servei d'Atenció Residencial.

Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal: Centre d'Atenció Primerenca. Centre d'Atenció a Majors, Centre de Rehabilitació i Inserció Social, vivendes tutelades.

Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals.

Prestació econòmica d'assistència personal.

Aquest servei el presta una Treballadora Social, Victòria Mas Camarasa i atén al despatx del primer pis de la Llar del Jubilat, C / Major, 22 els dilluns de 10 a 13 hores. Telèfon 96 3764093