Politica de privacitat

L’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present política de privacitat (d’ara endavant, la política) l’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER informa els Usuaris dels llocs web: http://www.benetusser.es/, usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER es reserva la facultat de modificar aquesta política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que en tinga perfecte coneixement del contingut.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER.

Calle Miguel Hernández, 30, 46910, Benetússer (Valencia).

ajuntament@benetuser.net

Tel: 96.3.75.29.50

http://www.benetusser.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, dels impresos descarregables que es troben a la disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats o esponsoritzats per l’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER. A més, s’atendran les finalitats d’interés públic i l’exercici dels poders públics.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat en sol·licite la supressió, sempre que hi estiga legitimat.

LEGITIMACIÓ

L’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER està legitimat per a recollir dades de caràcter personal, ja que el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic i en l’exercici de poders públics, tal com estableix el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD). A més, es troba legitimat per al tractament de les dades recaptades, sobre les quals l’interessat n’haja donat el consentiment per a una o per a diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Per tal que les dades que hi ha en els nostres fitxers informàtics o en paper sempre corresponguen a la realitat, tractarem de mantindre-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de fer-hi els canvis, directament quan així estiga habilitat o els haurà de comunicar, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent en l’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER.

Les dades es podran comunicar a altres administracions públiques, per a finalitats d’interés públic i en l’exercici de les potestats conferides als poders públics.

Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos descarregables, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons llei, així com en els casos específics dels quals s’informe expressament l’usuari.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals podrà, en tot cas, exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPD, i que són:

    Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat;

 

    Dret a sol·licitar-ne la rectificació,

 

    Dret a sol·licitar-ne la supressió,

 

    Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament,

 

    Dret a oposar-se’n al tractament,

 

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant una sol·licitud que anirà acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, en la qual especificarà quin d’aquests dretssol·licita que siga satisfet i que remetrà a la direcció: AJUNTAMENT DE BENETÚSSER, domiciliat a la calle Miguel Hernández, 30, 46910, Benetússer (Valencia).