Presentació Agenda 21

La AGENDA 21 LOCAL és un procés participatiu de planificació municipal en què es compta amb la població per decidir el futur del seu municipi i construir-lo de manera que sea sostenible, és a dir, econòmicament viable, socialment equitatiu i respectuós amb el medi ambient.

 El segle XXI planteja un nou gran repte a la societat: la recerca de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Els municipis, com a entitats més pròximes a la realitat local, han d'afrontar liderant el canvi i assumint la responsabilitat que els correspon. Són un dels primers nivells de canvi social i el seu exemple ha d'avançar per promoure el necessari i urgent gir cap a la sostenibilitat.

El desenvolupament sostenible es defineix com un "Desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense posar en perill la satisfacció de les necessitats de les generacions futures" (Informe Brundtland, 1987)

L'Agenda 21 és un programa de compromís a escala mundial. Va ser aprovada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992 celebrada a Rio de Janeiro, instava les autoritats locals a iniciar un diàleg amb els seus ciutadans, organitzacions socials locals i empreses privades per adoptar una Agenda 21 Local. Mitjançant consultes i processos consensuats, les autoritats locals s'han d'adreçar a les organitzacions cíviques, veïnals, empresarials i indústries locals, i adquirir la informació adequada per a dissenyar la millor estratègia. El procés participatiu ha de reforçar a cada casa i cada veí / a la consciència dels problemes que implica el desenvolupament sostenible.

A nivell com unitari, i sota el patrocini de la Comissió Europea es va celebrar a Aalborg (Dinamarca), al maig de 1994, la primera Conferència Europea sobre Ciutats i Poblacions sostenibles, d'on va sorgir la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, o Carta d'Aalborg que defineix la filosofia bàsica del procés d'Agenda 21 Local, i recull com a principis fonamentals en la presa de decisions, la democràcia, la subsidiarietat, la responsabilitat compartida, la transparència i la participació ciutadana.

L'Ajuntament de Benetússer va decidir fer front a aquesta responsabilitat i va iniciar el seu compromís en l'any 2002 signant la Carta d'Aalborg i passant a formar part de la Xarxa de Municipis valencians cap a la Sostenibilitat.

Un dels objectius dels processos d'Agenda 21 Local, com el que porta a terme l'Ajuntament de Benetússer, és el reforç de la democràcia local, d'acord amb el principi de proximitat o subsidiarietat, que propugna la presa de decisions en el nivell adequat més baix, de manera que siguin el més properes possible a les persones afectades.

Es pretén, per tant, establir una relació directa entre l'ajuntament i la població local, no limitant-se tan sols als principis de la democràcia representativa, sinó articulant els mecanismes necessaris per a la consecució d'una autèntica democràcia participativa, eix estratègic dels processos de Agenda 21 Local.

Es tracta de recuperar el protagonisme social "en la identificació dels problemes, la discussió d'alternatives, la resolució de controvèrsies i la presa de decisions" sense prescindir dels experts, la assessoria és necessària.

Per a tot això cal obrir vies d'informació, discussió i participació, aprofundint en la democràcia a l'hora de prendre decisions, creant àmbits institucionalitzats i tenint en compte els interessos de les generacions futures.

De manera general, la participació ciutadana en l'Agenda 21 Local s'articula a través del Fòrum de Participació Ciutadana, en coordinació amb la Regidoria de Participació Ciutadana i Medi Ambient, a més de l'Agenda 21 escolar i l'Oficina Tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Benetússer.

No es tracta d'un projecte més, suposa un canvi d'enfocament a l'hora de dissenyar el futur d'un municipi, amb el que totes les regidories estan involucrades en ella i segueixen les pautes de la sostenibilitat per a dotar de coherència i solidesa al model de desenvolupament municipal que s'està construint a partir de la posada en marxa de l'Agenda 21 Local.

L'Agenda 21 Local no té un final definit en el temps, és un procés de millora contínua. Es tracta d'un canvi en el model de gestió municipal que s'ha de mantenir a l'hora de prendre decisions en el futur.